Journalistic Services PS Ltd

Firma "Jounalistic Services PS Ltd świadczy usługi, które określa się jako dziennikarstwo. Piszemy zamówione artukuły, sprawozdania z wydarzeń, przygotowujmy audycje radiowe, przeprowadzamy wywiady - żadne zadania nie jest dla nas trudne, czasami jest pracochłonne, ale my się pracy nie boimy.

Lubimy to co robimy i jeszcze nam za to płacą.

The "Jounalistic Services PS Ltd" company provides services that are described as journalism. We write commissioned articles, reports on events, prepare radio broadcasts, conduct interviews - no task is difficult for us, sometimes it is laborious, but we are not afraid of work.

What we do and they still pay us for it.

CENNIK USŁUG:

Pełny etat (wyłączność): ₤ 37.000 brutto (rocznie)

3.084 brutto (miesięcznie)

Pół etatu (wyłączność): ₤ 18.500 brutto (rocznie)

₤ 1.542 brutto (miesięcznie)

PRICE LIST OF SERVICES:

Full-time (exclusivity): ₤37,000 gross (annual)

£3,084 gross (per month)

Part-time (exclusive): ₤18,500 gross (annual)

₤1,542 gross (per month)

Powyższe stawki za pracę dziennikarza obowiązujące w UK

The above rates for the work of a journalist applicable in the UK

Świadczenie usług okazjonalnie - zlecenie i bycie w stałej łaczności pod telefonem - NEGOCJOWANA CENA

Provision of services occasionally - ordering and being in constant contact by phone - NEGOTIATED PRICE

STAWKA GODZINOWA 20,00

HOURLY RATE £20.00